โครงการ big cleaning day

วันที่  7  ธันวาคม  2565    นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชนตำบลมุจลินท์ ร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรม big cleaning day ทำความสะอาดบริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ถนนสายหลัก จัดเก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อเป็นการส่งเสริม ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม