กิจกรรมรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ (ITA) ระดับ AA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  รับมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ITA)  ระดับ AA  ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรี   ณ  ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น  5  ศาลากลางจังหวัดลพบุรี