โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  ระหว่างวันที่  20 – 21 ธันวาคม  2565  ณ  ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่  1 – 9  ตำบลมุจลินท์   อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   โดยนายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่  เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย คัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางแหล่งกำเนิดตามประเภทอย่างถูกต้อง  การใช้หลักการ 3 Rs หรือ 3 ช.  (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่)  การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม