โครงการ อบต.พบประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้จัดทำโครงการ อบต.พบประชาชน  ระหว่างวันที่  20 – 21 ธันวาคม  2565  ณ  ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่  1 – 9  ตำบลมุจลินท์   อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   โดยนายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก  ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอปัญหา ความเดือดร้อน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ อบต.  แนะนำขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน  และเพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาชน  สร้างความสามัคคี ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น