โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่  12  มกราคม  2566  นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ร่วมกับวัดมุจลินทร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก   ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่  8 มกราคม 2566  โดยมีกิจกรรมการสวมใส่ผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณท่าน้ำวัดมุจลินทร์ (แม่น้ำบางขาม)  และกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณที่สาธารณะหมู่ที่ 1  ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี รักและหวงแหนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์