โครงการวันเด็กแห่งชาติ

วันเสาร์ที่  14  มกราคม  2566   นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   เป็นประธานเปิดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2566    ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   โดยจัดกิจกรรมต่างๆ   เพื่อให้เด็กรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง  พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถทางการศึกษาและเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออก  สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม