กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตรวจหาลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายกำจัดยุงลายในภาชนะกักเก็บน้ำและมอบทรายกำจัดลูกน้ำแก่ประชาชนตำบลมุจลินท์