โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 24 มีนาคม 2566   นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการอบรมทบทวนความรู้ และส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนได้ถูกต้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกวิธีและทันท่วงที สามารถลดอันตรายและการสูญเสียได้