โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบต.มุจลินท์  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ระหว่างวันที่ 8 – 10  มีนาคม  2566  เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง ครอบครัวชุมชนและสังคม ซึ่งมีผู้นำชุมชน  ประชาชนในพื้นที่  คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต. เข้าร่วมโครงการ จำนวน 47 คน  โดยจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้โดยวิธีการบรรยาย ณ ห้องประชุม อบต.มุจลินท์ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี