การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ที่จะปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน  โดยมีกิจกรรมดังนี้

  •  จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของ อบต.มุจลินท์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 26 คน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  รวมถึงแจ้งข้อราชการต่างๆ  ทั้งนี้  นายมนต์ชัย  บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้มอบนโยบาย โดยประกาศเจตนารมณ์และแนวทางปฏิบัติราชการว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน  ไม่รับของขวัญ และของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”  ทั้งก่อน ในขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

          ทั้งนี้  นายมนชัยต์  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วตำบลมุจลินท์  ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.มุจลินท์  ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีวัถตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงาน และเป็นการ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้มีค่านิยม  และทัศนคติ ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม  มีจิตสำนึกที่ดี  รับผิดชอบต่อหน้าที่  ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสตามประมวลจริยธรรม

  • กิจกรรมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  พร้อมถ่ายรูปผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบต.มุจลินท์ ในการแสดงเจตนารมณ์ตามนโยบายฯ ร่วมกัน

วันที่  31 มีนาคม  2566  เวลา 10.30 น.  นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ อบต.มุจลินท์   ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึก  โดยการยืนถือป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายฯ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ และของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) หน้า อบต.มุจลินท์  และสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy  แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต.มุจลินท์  ให้มีจิตสำนึก มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ในการปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่