โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

             วันที่  20 – 21  ธันวาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้จัดทำโครงการ อบต.พบประชาชนขึ้น  ณ  ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่  1 – 9  ตำบลมุจลินท์   อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   โดยนายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่  เพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ นำไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่  รวมทั้งได้แนะนำขั้นตอนการให้บริการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก  และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

                โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คน  ซึ่งประชาชน หมู่ที่  1 – 9  ตำบลมุจลินท์  พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ได้ระดมความคิดเห็นและเสนอโครงการ/กิจกรรม ปัญหาความต้องการต่างๆ เช่น  การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยการวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน / การปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ในหมู่บ้าน / การปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน  เป็นต้น

                ทั้งนี้  อบต.มุจลินท์  จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ปัญหา ความต้องการที่ประชาชนได้เสนอมานำไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยเสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่น  ในการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป