การขับเคลื่อนจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ มีการขับเคลื่อนจริยธรรม ในปี พ.ศ.2566 โดยการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต.มุจลินท์ ดังนี้

  1. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ตามคำสั่ง อบต.มุจลินท์ ที่ 37/2566 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

2. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนททางจริยธรรม

3. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของ อบต.มุจลินท์