การประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่  19  ตุลาคม  2565  เวลา 10.00 น. นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ครั้งที่ 3/2565 จำนวน 13 ท่าน  (ตามคำสั่งที่ 14/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565)    ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตำบล และมีบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนส่วนราชการ  และผู้แทนภาคประชาชน (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนทั่วไป)  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าว  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • เรื่องที่ประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  จำนวน 3 ยุทธศาสตร์  52 โครงการ/กิจกรรม 
  • ที่ประชุมได้พิจารณา  และมีมติเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 ยุทธศาสตร์  52 โครงการ/กิจกรรม เป็นเอกฉันท์  
  • เมื่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบร่างแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้ว จะดำเนินการเสนอร่างแผนดังกล่าวต่อผู้บริหาร เพื่อประกาศใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง