โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

รายงานผลการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  1  โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก คิดเป็นปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  842  ตารางเมตร  เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ไว้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ตากพืชผลทางการเกษตร  ลานสำหรับเล่นกีฬา