โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (ซอยบ้านนางกมล จุ้ยเจริญ)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (ซอยบ้านนางกมล  จุ้ยเจริญ)  ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ