โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (ซอยบ้านนางมนิต ขันทอง)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (ซอยบ้านนางมนิต  ขันทอง)  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 534.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ