โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 – 8 (สายริมคลองชลประทานชัยนาท – ป่าสัก)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 – 8 (สายริมคลองชลประทานชัยนาท – ป่าสัก)  บริเวณบ้านนางประนอม เที่ยงพร้อม ถึงบ้านนางอนันต์  กลิ่นชะเอม  ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ