โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 14 เมษายน  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำโครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้น ณ วัดมุจลินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า และครอบครัว ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมแข่งขันหัวเราะ แต่งกายสวยงาม  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน