การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

วันที่  9  พฤษภาคม  2566  เวลา 10.00 น. นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ครั้งที่ 2/2566  (ตามคำสั่งที่ 215/2565 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565)  ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตำบล และมีบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนส่วนราชการ  และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าว  โดยประชุมร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  (ประชาคมระดับตำบล)  ซึ่งมีสมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566  ด้วย รวมทั้งเรื่องอื่นๆ  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  • เรื่องที่ประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1 ยุทธศาสตร์  4 โครงการ 
  • ที่ประชุมได้พิจารณา  และมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1 ยุทธศาสตร์  4 โครงการ เป็นเอกฉันท์   
  • เมื่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1 ยุทธศาสตร์  4 โครงการ แล้ว จะดำเนินการเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
  • เรื่องอื่น ๆ  ที่ประชุมได้มีมติเสนอโครงการเพิ่มเติม เพื่อให้ อบต. นำข้อมูลไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เพื่อจัดทำโครงการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่ง อบต.จะนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาและเสนอเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมต่อไป