โครงการ “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดลพบุรี โดยคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำโครงการ “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน เยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ได้ใกล้ชิดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ด้วยการเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมประจำตน พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้ดีขึ้น โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำเภอท่าวุ้ง หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดลพบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ และพนักงาน อบต.มุจลินท์ ได้เข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดมุจลินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี