โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

วันที่ 4 สิงหาคม 2565   กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อบต.มุจลินท์  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ  เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ ป้องกันการเกิดภาวะโรคซึมเศร้า ส่งเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพให้เหมาะสม   โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพจิตใจ ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์