โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันที่  5  กรกฎาคม 2565   กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อบต.มุจลินท์   ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ   เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย  มีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม และส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ  โดยมีกิจกรรมการออกกำลังกาย ให้ความรู้ต่างๆ แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์