โครงการมุจลินท์ร่วมใจห่วงใยผู้สูงอายุ

วันที่  5 พฤษภาคม  2565  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อบต.มุจลินท์   ได้จัดทำโครงการมุจลินท์ร่วมใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ   เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนที่ถูกต้อง และได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ ที่ตนเองมีสิทธิได้รับ   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์