โครงการเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุและคนพิการ

อบต.มุจลินท์  ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุและคนพิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อให้กำลังใจ  ช่วยเหลือผู้สูงอายุ  คนพิการในพื้นที่ตำบลมุจลินท์   ให้มีกำลังใจและมีความสุขในการดำเนินชีวิต ได้รับการดูแลจากครอบครัว สังคม เกิดความอบอุ่นทางจิตใจ