โครงการอำนวยความสะดวกในการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   จัดทำโครงการอำนวยความสะดวกในการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดทำบัตรประจำตัวให้คนพิการในพื้นที่ และเพื่อให้คนพิการได้มีบัตรประจำตัวและได้รับสิทธิ สวัสดิการต่างๆ จากหน่วยงานรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง