กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  ดำเนินกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย การเพาะปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก สร้างความตระหนักอาหารปลอดภัยต่อการบริโภคและการเพาะปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเลือกปลูกผักสวนครัวที่ใช้ปรุงอาหารเป็นประจำ เช่น ผักบุ้ง คะน้า มะเขือ พริก เป็นต้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง