โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566  เวลา 08.30 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด สร้างการรับรู้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมุจลินท์