โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566  เวลา 13.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์  เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเอง มีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์ และสร้างการรับรู้และให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคเอดส์แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท์  ณ  หอประชุมโรงเรียนวัดมุจลินท์