โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะ  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งในครัวเรือน  มีการจัดการขยะอินทรีย์  การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะอันตราย และการคัดแยกขยะตามประเภทอย่างถูกต้อง แก่ผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์