โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของ อบจ.ลพบุรี

วันที่  23  สิงหาคม  2566  เวลา 08.30 น.  นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมีนางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ความต้องการด้านต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำปัญหามาแก้ไขและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยนายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ และประชาชนตำบลมุจลินท์ ได้ร่วมเสนอปัญหา ความต้องการ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป