โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  ได้จัดทำโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็ก ได้รับรู้ตระหนักถึงอันตรายและวิธีการป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียจากการจมน้ำ และสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดสถานการณ์อันตรายจากน้ำ