โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2562

เมื่อวันที่  11  เมษายน  2562  อบต.มุจลินท์  จัดทำโครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย  และมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ  สำหรับผู้สูงอายุตามกฎหมาย  และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  การอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ  และสิทธิประโยชน์ต่างๆ  กิจกรรมแข่งขันหัวเราะ  กิจกรรมแข่งขันสวดมนต์  กิจกรรมการร้องเพลง ฯลฯ