จุดรวบรวมขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล

อบต.มุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์จุดรวบรวมขยะอันตราย  ซึ่งได้ตั้งไว้บริการประชาชน  ณ  ศาลากลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1-9  โรงเรียนวัดมุจลินท์  วัดมุจลินทร์  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  ขอให้ประชาชนนำขยะอันตราย  มาทิ้ง ณ จุดรวบรวมขยะอันตราย  เพื่อที่ อบต.มุจลินท์  จะดำเนินการจัดเก็บ และนำส่ง อบจ.ลพบุรี  ในกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป   ต.