การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และนายอำเภอท่าวุ้งได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วนั้น จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ