ประกาศใช้แผนเผชิญเหตุภัยหนาว ปีพ.ศ.2562-2563

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยหนาว ปี พ.ศ.2562-2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และเป็นแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันเหตุภัยหนาวร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียงอย่างเหมาะสม จึงประกาศใช้แผนเผชิญเหตุภัยหนาว ปีพ.ศ.2562-2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง