ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยตนเอง ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ita) ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยตนเอง ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ita) ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ที่ htts://itas.nacc.go.th/go/eit/nf4bmt สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด อบต.มุจลินท์ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 036-79825