บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว   จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ใช้ประโยชน์ครอบครอง “ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลมุจลินท์”  ได้ตรวจสอบรายละเอียด ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หากไม่ถูกต้องให้แจ้งกองคลัง อบต.มุจลินท์  เพื่อขอแก้ไขข้อมูล  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์  036-798253  (งานจัดเก็บรายได้)  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้