ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ

ด้วยปัญหามลพิษทางอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ ซึ่งมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนชัดเจนว่า อนุภาคของฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้งฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์จึงขอแนะนำวิธีการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://hia.anamai.moph.go.th/main.php?filename=hia_surveillance