การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  เข้าระบบ ITAS จาก URL หรือ QR Code เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยประเมินด้วยตนเองตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563  ได้ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2563  ถึงวันที่  31 กรกฎาคม  2563 ผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ที่ https://itas.nacc.go.th/go/iit/nf4bmt

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  โดยแนวทางการประเมินและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดฉะนั้น  เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เข้าระบบ ITASเพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในด้วยตนเอง   รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง  บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร  ผู้อำนวยการ/หัวหน้า  ข้าราชการ/พนักงานไปจนถึงลูกจ้างพนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1 ปี  เป็นต้นมา