การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  เข้าระบบ ITAS จาก URL หรือ QR Code เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยประเมินด้วยตนเอง  ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563  ได้ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2563  ถึงวันที่  31 กรกฎาคม  2563 ผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/nf4bmt

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  โดยแนวทางการประเมินและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ฉะนั้น  เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่องาน ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เข้าระบบ ITAS  เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยตนเอง  รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์  ดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง  บุคคล  นิติบุคคล  บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2563  เป็นต้นมา