การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เกิดความโปร่งใส ยกตัวอย่างเช่น การส่งเสริมกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการให้บริการประชาชน, การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมฯ , คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน, การนำ 10 ข้อคิดจากรัฐบุรุษไทยมาปรับใช้ในการทำงาน เป็นต้น