ประชาสัมพันธ์ความรู้กฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์ความรู้กฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  กฎหมาย ป.ป.ช.   การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  ตามมาตรา 100  103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง