การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต

นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ในการบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในการป้องกันการทุจริต  โดยหากพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตหรือร่ำรวยผิดปกติ   สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี  โทรศัพท์ 0-3677-0263  โทรสาร 0-3677-0264  สายด่วน  1205