การรับโอนพนักงานส่วนตำบล

ด้วย อบต.มุจลินท์  มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563)  ของ อบต.มุจลินท์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง