ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ

ตามที่เกิดเหตุวาตภัย  หมู่ที่ 1,4,5,6,7,8,9  ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563  เวลา 17.00 น. และภัยสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม 2563  เวลา  18.30 น.  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนนั้น                องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.2556  จำนวน 30 ราย  จึงประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ที่ได้รับการช่วยเหลือ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้าย