ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ

ตามที่เกิดเหตุวาตภัย  หมู่ที่  8  ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563  เวลา 15.30 น. และภัยสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น.  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.2556  จึงประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ที่ได้รับการช่วยเหลือ  จำนวน 1 ราย  คือ นางวรรณา  จันสละ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 8  ตำบลมุจลินท์ อำเภอ ท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  จำนวนเงินที่ให้ความช่วยเหลือ  1,091 บาท