สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้สอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานต่างๆ   และได้จัดทำสรุปผลการประเมินความพีงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ประจำปีงบประมาณ  2562  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้