ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา  ระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปี ค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท  ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 น.  นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   จึงขอประกาศผลการคัดเลือกฯ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้