แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19)  มีคำสั่งที่ 1/2564  เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม 2564  ในพื้นที่ 28 จังหวัด   และห้ามใช้อาคารหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใดๆ  ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  จึงขอแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ ตั้งแต่วันที่ 4  – 22  มกราคม  2564  เป็นเวลา  15 วันทำการ