แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ (เพิ่มเติม)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  เมื่อวันที่  4 – 22  มกราคม   2563  นัั้น  ดังนั้น  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ที่ยังคงระบาดในหลายพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จึงประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  (เพิ่มเติม) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 เป็นเวลา 5 วันทำการ